Handelsvoorwaarden

De website www.boerendeal.nl functioneert als een web portal waar alleen bedrijven, naast het aanbieden van goederen, producten en / of diensten tevens vrijblijvend kunnen zoeken. Door gebruik te maken van www.boerendeal.nl gaat u akkoord met de volgende Algemene Gebruiksvoorwaarden.

U plaatst een advertentie in de juiste categorie of rubriek en zult niet:

 • handelen in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met ons beleid zoals beschreven in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en Beleidsregels;
 • onjuiste of misleidende informatie verstrekken;
 • handelen in strijd met enige rechten van derden of handelen dat leidt tot klachten van derden;
 • virussen of andere technologie distribueren die Boerendeal of de belangen of het eigendom van gebruikers van Boerendeal kunnen schaden;
 • berichten verspreiden die ketting brieven, spam, of piramidesystemen bevatten of een groot aantal berichten in korte tijd aan adverteerders via de website van Boerendeal versturen;
 • de website van Boerendeal onredelijk belasten of de goede werking van Boerendeal verstoren;
 • binnen halen of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen e-mail adressen, zonder toestemming van de eigenaar;
 • enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden;

De totstandkoming van een overeenkomst

Bij betaalde advertenties komt de advertentie overeenkomst tot stand op het moment dat u aan de betaal verplichting heeft voldaan. U kunt geen gebruik maken van uw herroepingsrecht op grond van de Wet koop op afstand (artikelen 7:46a e.v. van het Burgerlijk Wetboek), Dit omdat de advertentieovereenkomst tussen u en Boerendeal onmiddellijk na het aangaan van de advertentieovereenkomst wordt uitgevoerd.

Misbruik en melding

Voor uw veiligheid en om misbruik door anderen te voorkomen zijn e-mail adressen afgeschermd door Boerendeal. Uw reactie op een advertentie en eventuele vervolg berichten tussen koper en adverteerder worden via de servers van Boerendeal verzonden. Als u hierin zelf een e-mail adres in zet bent u daar zelf verantwoordelijk voor. Voor het melden van oplichting, beledigende, illegale en inbreuk makende advertenties of andere problemen verzoeken wij dit te melden bij Boerendeal door gebruik te maken van het contactformulier onder contact. Zo houden wij de website zo schoon en veilig mogelijk.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat bepaalde adverteerders problemen veroorzaken of niet handelen in overeenstemming met de letter of de geest van ons beleid zoals verwoord in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en de Beleidsregels, dan kunnen wij (indien wij daartoe aanleiding zien) de hieronder genoemde maatregelen treffen:

 • Wij kunnen onze dienst beperken of beëindigen en gehoste inhoud verwijderen;
 • Wij kunnen technische, juridische en wettelijke maatregelen treffen om gebruikers van Boerendeal te weren;
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) verstrekken, uiteraard binnen de grenzen van hetgeen de wet ons toestaat en zoals uitgelegd in ons Privacybeleid;
 • Om Boerendeal en de haar adverteerders te beschermen en fraude te voorkomen, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken, zoals uitgelegd in ons Privacybeleid.

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers kan Boerendeal haar functionaliteiten beperken (bijvoorbeeld het niet kunnen plaatsen van of reageren op advertenties al dan niet vanaf bepaalde locaties buiten Nederland). In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de wet ons toestaat andere maatregelen te nemen. Ongeacht of wij al dan niet besluiten om een adverteerder van Boerendeal te weren, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van Boerendeal door gebruikers.

Beeld en gegevens materiaal

Boerendeal bevat gegevens van ons, van u en van andere gebruikers. U gaat ermee akkoord onze auteursrechten, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden. Door het plaatsen van materiaal op Boerendeal geeft u ons toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Boerendeal.

Sommige geplaatste advertenties kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals Social media, kranten of niet aan ons gelieerde websites. Door gebruik te maken van onze dienstverlening stemt u ermee in dat uw advertenties getoond kunnen worden door middel van deze andere distributiekanalen. Wij zijn gerechtigd om uw advertentie te verwijderen indien wij een melding ontvangen dat deze onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of onze beleidsregels. Als u van mening bent dat inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten, dan verzoeken wij u Boerendeal hiervan op de hoogte te brengen middels het contactformulier onder contact.

Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van Boerendeal kunt u indienen door gebruik te maken van het contact formulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u (een gebrek in de dienstverlening) heeft geconstateerd, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend.

Boerendeal zal ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zal Boerendeal u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Aansprakelijkheid

U gaat ermee akkoord ons niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien het meeste van het materiaal op Boerendeal afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de veiligheid, kwaliteit of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten. Daarom sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene gebruiksvoorwaarden uit.

Als gebruiker van Boerendeal bent u zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod, de verkoop en de koop van bepaalde goederen, producten en / of diensten wettelijk is toegestaan. Ook op de toepasbaarheid van goederen, producten en / of diensten zal door de gebruiker zelf moeten worden getoetst. Boerendeal kan dus niet aansprakelijk worden gehouden voor verkeerd gebruik of een verkeerde toepassing van aangeboden en /of gevraagde goederen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van Boerendeal. Sommige jurisdicties staan het gebruik van disclaimers of het uitsluiten van schade niet toe, zodat (enkele van) deze disclaimers of het uitsluiten van schade mogelijk niet op u van toepassing zijn. Indien wij ondanks bovenstaande paragraaf toch aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid jegens u of derden beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die u aan ons heeft betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) 100 euro, al naar gelang wat hoger is.

Algemeen

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en de overige beleidsregels vermeld op Boerendeal vormen de gehele overeenkomst tussen Boerendeal en u en vervangen alle eerdere vormen van overeenkomsten.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Indien wij een bepaling niet afdwingen, dan houd dit niet in dat we afstand doen van het recht dat op een later moment alsnog te doen.

Indien een van deze gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet. Wij kunnen deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van rechtswege en naar eigen zinnen overdragen door middel van de onderstaande kennisgeving. Kennisgevingen aan u zullen worden gestuurd naar het door u opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen vijf dagen na de datum van verzending.

We kunnen deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, welke wijzigingen of op het moment dat u een advertentie plaatst of binnen dertig dagen van kracht worden, afhankelijk van welke gebeurtenis eerder plaatsvindt. Enige andere wijziging van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal uitsluitend van kracht worden indien schriftelijk gedaan en ondertekend door de gebruikers en door ons.

Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met Boerendeal via het contactformulier.